גז טבעי

 • זכיינות ממשלתית ל-25 שנה לחלוקת גז טבעי ברחבי הנגב ודרום הארץ.
 • תכנון, ייצור, התקנה ובדיקה של כלל מערכות ויסות לחץ ומדידה (PRMS), לרבות כל המערכות הנלוות להפעלה אוטומטית עצמאית, כגון מערכות חשמל, מערכות גילוי כיבוי אש ובקרה, ניטור ואיתור דליפת גז.
 • תשתית PRMS (קיצור של Pressure Regulating and Metering Stations) לנתיבי הגז הטבעי לישראל, הנדסה אזרחית ומערכות חשמל.
 • הסבת מתקנים במפעלי ייצור לעבודה בגז טבעי.
 • תחזוקת מתקני גז טבעי.
 • הקמת תחנות PRMS
 • שיתוף פעולה בינלאומי עם מתכננים ויצרנים אירופאים 
 • תכנון המערכת, ייצור, אספקה והרכבה בשטח
 • מערכות תומכות: מדידת לחצים, טמפרטורה, מדידת כמויות, ויסות הלחץ.
 • מערכות חשמל מתח נמוך – לבקרה ולניטור.
 • תכנון מערכות ניהול תפעוליות למגופים, שסתומים, מבערים ומחממים חשמליים.
 • תכנון ואספקה מערכות אל-פסק, לוחות חשמל ולוחות מתנעים, גילוי וכיבוי אש. 
 • תכנון וכתיבת תוכנת הניהול והבקרה לתחנה, כולל אספקת הבקרים וחומרה ולוחות הבקרה.

הסדרת פעילות מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל

קבוצת אלקטרה בע"מ הינה  קבלן הקמה EPC, בסיס ההתקשרות הוא  Turn-Key.

אלקטרה בע"מ הינה אחראית לכל הליכי התכנון, הרישוי והשגת הרישיונות בהתאם ללוחות הזמנים, לרבות קבלת אישור הפעלה מסחרית מחברת חשמל, אישור הגזה, אישור גוף בודק, אישורים שונים ממשרד האנרגיה וכו' -  ישנם נושאים אשר תלויים גם בצד שלישי.

להלן שלבים להקמת מתקן/תחנת כוח בהספק של 1 מגה וואט ועד 16 מגה וואט:

הכנת תיק תכנון רישוי לקבלת היתר בנייה ותכנון מפורט: 

1.פתיחת תיק מידע הכולל מדידות שטח הגשת מסמכים עד לקבלת התיק מידע.
2.ביצוע כל הסקרים הנדרשים על ידי יועצים לטובת הגשה לוועדה.
3.הכנת תוכנית העמדה, גרמושקה, תכנון מפורט (אזרחי, חשמל, גז)
4.עריכת תוכניות הגשה לכלל היועצים בהתאם לדרישות הרשויות השונות.
5. פתיחת הבקשה ברישוי זמין לקבלת היתר בניה.
6.קבלת היתר בניה, טופס ארבע.

 

תכנון הנדסי

הנדסה אזרחית:

 • איסוף מידע גיאוטכני מתוך סקרים שבוצעו בעבר בסמוך לאתר.
 • הכנת פרוגרמה לקידוחי ניסיון להשלמת המידע הגיאוטכני.
 •  הכנת דוח גיאוטכני הכולל תיאור שכבות הקרקע ותכונותיהן במתחמים השונים.
 • הגדרת המלצות ביסוס למתכנן.
 • סקר תגובת אתר.
 • חישובים סטטיים וחתימה על תוכנת ההגשה.
 • חישוב עומסים ותוכנית לביסוס.
 • תכנון אדריכלי /העמדה והכנת גרמושקה להיתר .
 • חתימה על גרמושקה להיתר בניה.
 • תוכניות לביצוע עבודות שלד בטון.
 • מפרט וכתב כמויות לעבודות שלד בטון.
 •  פיקוח עליון על ביצוע עבודות השלד.

 

מערך גז טבעי:

הכנת תיק הנדסי ואישורו ע"י גוף בודק כולל כל היועצים הנדרשים עפ"י דרישות הרגולציה.

בטיחות גז וכיבוי אש:

 • הכנת דוח  סקר סיכוני אש הכולל הנחיות למתכננים השונים.
 • המלצות ודרישות החוק - הדוח יתבסס על חוקי מדינת ישראל - פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבטיחות , חוק התכנון והבניה וכד' , תקנים ישראלים ובינ"ל , ופרקטיקה הנדסית .
 • הכנת פרוגרמת בטיחות אש ותכנית בטיחות אש.
 • הכנת דו"ח סיכוני אש דטרמניסטי.
 • העברת פרוגרמת הבטיחות ותכנית הבטיחות לאישור רשות הגז ולכיבוי אש.
 • תכניות נספח בטיחות אש: הכנת נספח הבטיחות לתכניות ההגשה כנדרש בתקנות התכנון והבניה לצורך קבלת אישור רשות הכיבוי  להיתר הבניה.
 •  העברת תכנית הבטיחות לאישור רשות הכיבוי.
 •  קבלת אישור רשות הכיבוי לתכניות ההגשה, האחת לאתר התארגנות, השנייה לבינוי ושלישית למערכת הגז הטבעי.
 • פעילות שוטפת: בדיקת התכנון לעמידה בדרישות הבטיחות, השתתפות בישיבות התכנון ,מתן מענה למתכננים השונים בנושאי בטיחות משלב אישור תכנית ההגשה עד להוצאת תוכניות סופיות מאושרות לביצוע.  פגישות תכנון, סיורים באתר, פיקוח עליון, ומתן אישור לתכנון ולביצוע.
 •  סקירת בטיחות / חקר סכנות ותפעול (HAZOP): ביצוע האזופ; הכנת מסמך מסכם לצורך העברה למת"י.
 •  סקירת בטיחות כמותית הסתברותית - Quantitative Risk Assessment 
 • בחינת הסיכונים, הכנת דוח  סקר סיכונים הסתברותי לקביעת ערכי ה- IR ו- SR, הכנת מסמך מסכם לצורך העברה למת"י.
 •  הגדרת אזורי נפיצות בהתאם לתקן, הכנת מסמך הגדרת אזורי נפיצות הכולל הנחיות, הכנת תסריט אזורים כמוגדר בתקן.
 • בחינת השפעה הדדית לתחנת חברת חלוקה:   בחינת הסיכונים, הכנת דוח  סקר סיכונים הסתברותי לקביעת השפעה הדדית, הכנת מסמך מסכם לצורך העברה למת"י.
 • סקירה בטיחות לצרכני קצה HAZOP.
 • הגדרת אזורי נפיצות לצרכני קצה.

 

יועץ תנועה (במידה ויידרש): אישור תוכנית העמדה ודרכי גישה, הכנת נספח תנועה, קבלת אישור העירייה.

פרשה טכנית / דוח סביבתי ליח"ס:  תיאור הסביבה, רקע כללי על הפרויקט, משטר הפעלה וממשקים עם הקיים, היבטים סביבתיים הקשורים לפעילות תחנת הכח והפוטנציאל להשפעות סביבתיות, רמות פליטה הצפויות לאוויר, אמצעים לצמצום פליטות לאוויר, שפכים- כמויות ואופן הפינוי/טיפול. אמצעים לצמצום מפלסי רעש, חומ"ס, ניקוז מים, הגשת דו"ח סביבתי, פגישות עם יח"ס, קבלת אישור.

תכנון מים וניקוזים - הכולל: עמדת שטיפת למסננים, חיבור לרשת מים של המפעל, ניקוז יהיה למיכל אספטי בגבולות התחנה (במידה ונידרש) או למערכת ניקוז המפעלית.

הכנת תוכנית חד קווית של המתקן כולל התחברות ללוח הראשי הקיים או לוח חדש.

תכנון חשמל ראשוני: לטובת קבלת היתר בניה עבור מתקן החשמל, כולל תכנון עקרוני ובסיסי ותיאום טכני מול חח"י

תכנון מפורט לפרק החשמל והבקרה: הוצאת מפרטים ודרישות לקבלנים לרבות דרישות של יועץ החשמל בתחום ההנדסה האזרחית והארקות, תכנון מפורט לחיבור התחנה ללוח מתח גבוה ראשי של המפעל, כתב כמויות מפורט.

 

רשימת יועצים לטובת קבלת היתר בניה - דיסציפלינות נדרשות

 • אדריכל / ייעוץ אדריכלי
 • קונסטרוקטור
 • איכות סביבה
 • יועץ כיבוי אש
 • מודד
 • יועץ תנועה (במידה ויידרש)
 • מתכנן חשמל
 • יועץ בטיחות (כולל סקר סיכונים)
 • מתכנן גז + רישוי גז
 • תכנון תהליך
 • יועץ קרקע וביסוס
 • קידוחי ניסיון
 • יועץ ניקוז ומים
 • מנהל פרויקט

 

תכנון מפורט כולל פיקוח עליון וחתימות על אישורים עד היתר הפעלה מול גוף בודק וחח"י  ותוצאות סקרים ודרישות הרגולציה עד להיתר אכלוס.

 1. רכש, אספקה, הובלה והצבת הגנרטור על הבסיס, כל יחידה תותקן במכולה מקורית של יצרן המנוע.
 2. עבודות אזרחיות: משטח בטון לגנרטורים, מבני בטון לשנאים וחדרי חשמל מ"ג ומ"נ, מאצרות בטון מצופות בצביעת אפוקסי ע"פ דרישת איכ"ס, הארקות יסוד, אספלט, גדר רשת מגולוונת מסוג גבעון של "יהודה רשתות" (או ש"ע) עד גובה 2.2 מטר, שערי כניסה ראשי ידני דו כנפי, שער חרום, שער פשפש ע"פ דרישות משרד האנרגיה ופיקוד העורף.
 3. עבודות מכניות: התקנת הרדיאטור וחיבור צנרת המים, התקנת מערך פלטה הכולל ארובה, משתיק קול וממיר קטליטי, התקנת משאבות מים ושמן, התקנת מערכת אוורור, מיכל פיצוי שמן נקי, מיכל לשמן משומש כולל כל האביזרים הנדרשים.
 4. מערכת כיבוי וגילוי אש: גלאי אש ולהבה, מערכת גילוי בחדרי חשמל ובאזור השנאים. עפ"י אישור רשות הכבאות וכן חיבור למערך של המפעל, מערכת כיבוי אש עפ"י אישור רשות הכבאות, ההצעה מבוססת על הנחת ייסוד של שימוש בציוד המותקן במפעל לרבות משאבות, הידרנטים ומיכל מים.
 5. מערך גז טבעי: קו אספקת גז טבעי מתחנת ההגפה ועד לכניסה למנועים כולל כל הציוד הנדרש.
 6. מערך חשמל מ"ג, מ"נ ובקרה הכולל:
 • שנאים ראשים  11kv/22kv או 0.4kv/22kv
 • שנאי בית.
 • לוחות מתח גבוה עבור כל מתקן גנרציה כולל כל ההגנות ואמצעי המדידה הנדרשים לפי התוכנית חד קווית שהוגשה.
 • לוחות מתח נמוך כולל הארקות, גילוי אש והגנת ברקים.
 • לוחות מתח גבוה ראשי (תוספת תא למסדר קיים עבור חיבור תחנת הכח).
 • מערכת בקרה כוללת PLC ו HMI בצג מקומי וכן יכולת להפעלה וניטור מרחוק.
 • עבודה במשטר Island mode.
 • מערכת בקרה עם מחשב HMI ועמדת מפעיל המתממשקת עם בקרת המנוע.
 • ארון תקשורת ותא מדידה.
 • תאורת פנים וחוץ כוללת למתקן ע"פ דרישות התקנים המחייבים, תאורת חוץ תכלול תאורת לדרכים ולשטחים התפעוליים.
 • מערכת מדידת אנרגיה ברמת דיוק מסחרית CL 0.2s ותעמוד בדרישות חח"י.
 • כבילה והתקנה באתר.
 • הפעלות ראשונות והרצת התחנה.
 • תיק מתקן כולל ספרות, שרטוטים, תזרימים.

 

לפרטים נוספים: רועי בלומנפלד -  מנהל תחום גז טבעי והקמות תחנות כוח – אלקטרה אלקו התק"ש.